Koolituse hind:

Tuletöökkoolitus 60€+km

Käesolev koolitus on mõeldud tuletöö tegijatele.

Tuletöö on töö, mis põhjustab tuleohtu. Selle käigus tekivad sädemed, kasutatakse leeki või muud kõrget temperatuuri.

Tuletööde tegemise koolitus on ette nähtud siseministri määrusega nr 38 (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

Sihtrühm: kõik Eestis tuletöid tegevad, tuletööde järelvalvet teostavad ning tuletööde lubasid väljastavad isikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku tuletöödega

Koolitusel käsitletavad teemad:

Mis on tuletöö

Vajalikud tingimused tuletööks

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

Tuletöö olemus ja liigid

Tuletööga kaasnevad riskid

Ohutus tuletöö tegemisel

Tulekahju olemus ja selle levik

Tulekahju korral tegutsemine ja ohutusreeglid

Mida me saame teha tulekahju ennetamiseks

Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused

Tuleohutusnõuded

Alaline ja ajutine tuletöökoht, selle valik ja tuletööks ettevalmistumine

Tulekustutusvahendid tuletöökohas, nende valik ja nõuded

Töövahenditega kaasnevad riskid

Tulekustutusvahendite kasutamine teoorias ja praktikas

Õppemaht: Auditoorne loeng 8  tundi.

Lektor: vastavalt lepingule

Õppematerjalid:  koolitaja koostatud õppematerjalid.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise kohta väljastatakse plastikkaardil pildiga luba.